Currículum vitae en catalán: Consejos, Plantillas y Ejemplos

Crear un currículum vitae en catalán que destaque no solo requiere de una traducción adecuada del idioma, sino también de un entendimiento profundo de los elementos que capturan la atención de los reclutadores en Cataluña.

Este artículo está diseñado para ofrecerte una guía exhaustiva sobre cómo elaborar un currículum en catalán que no solo sea profesional y atractivo, sino que también resalte tus habilidades y experiencias de manera efectiva.

Formato :
Talla :
Personalizable :
Word (Microsoft)
A4

Ejemplo de CV sencillo en catalán

Informació Personal:

Nom: Marta López i García
Adreça
: Carrer Major, 123, 08001 Barcelona
Telèfon
: 666 555 444
Correu electrònic
: [email protected]
Data de naixement
: 15 de febrer de 1990
Nacionalitat
: Espanyola

Objectiu Professional:

Soc una professional de màrqueting digital amb experiència de més de cinc anys en la creació de campanyes online efectives. Cerco una oportunitat per continuar desenvolupant les meves habilitats en una empresa innovadora i en creixement.

Experiència Laboral:

Gestora de Màrqueting Digital ABC Consulting, Barcelona Juny 2019 - Present

 • Planificació i execució de campanyes de publicitat online mitjançant Google Ads, Facebook Ads i LinkedIn Ads.
 • Anàlisi de dades per optimitzar el rendiment de les campanyes i augmentar el ROI.
 • Gestió de les xarxes socials de l'empresa i creació de contingut per a blogs i altres plataformes.
 • Col·laboració amb el departament de disseny per a la creació de materials promocionals.

Assistent de Màrqueting Digital XYZ Company, Barcelona Gener 2017 - Maig 2019

 • Suport en la creació i implementació de campanyes de màrqueting digital.
 • Anàlisi de dades i elaboració de informes de rendiment.
 • Gestió de contingut per a xarxes socials i blogs de l'empresa.
 • Manteniment i actualització del lloc web de l'empresa mitjançant WordPress.

Formació:

Màster en Màrqueting Digital

Universitat Pompeu Fabra, Barcelona Setembre 2015 - Juliol 2016

Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques

Universitat Autònoma de Barcelona Setembre 2012 - Juliol 2015

Cursos i Certificacions:

 • Certificat Google Ads
 • Certificat de Facebook Blueprint
 • Curs de SEO avançat

Habilitats:

 • Domini avançat de Google Analytics i altres eines d'anàlisi web.
 • Coneixements profunds de SEO, SEM i estratègies de contingut.
 • Habilitats excel·lents de comunicació i redacció.
 • Capacitat per treballar en equip i sota pressió.

Idiomes:

 • Català (natiu)
 • Castellà (natiu)
 • Anglès (avancat)
 • Francès (bàsic)

Referències:

Disponibles a petició.

¿Por qué es importante tener un CV en catalán?


Hacer un cv en catalán puede ser muy importante, especialmente si estás buscando una oferta de trabajo en esta comunidad autónoma o en sectores donde el catalán es prevalente. Aquí te explicamos por qué:

Relevancia cultural y lingüística:

Allí, donde el catalán es una de las lenguas oficiales junto con el español y uno de los idiomas de la unión europea, presentar un currículum en catalán demuestra respeto y aprecio por la cultura local.

curriculum vitae catala

Ejemplo:


Relevància Cultural i Lingüística:

Durant la meva formació acadèmica i experiència professional, he demostrat un fort compromís amb la cultura i la llengua catalanes. Això es reflecteix en les meves habilitats i coneixements específics que ofereixo en el marc laboral.

 • Compromís amb la Llengua Catalana: Com a parlant natiu de català, estic capacitada per comunicar-me amb eficàcia en aquest idioma en tots els àmbits, tant escrits com orals. He participat activament en iniciatives per promoure l'ús del català en l'àmbit professional i social.

 • Consciència Cultural: La meva immersió en la cultura catalana a través dels meus estudis i experiència laboral m'ha dotat d'una comprensió profunda dels valors, les tradicions i els comportaments socials específics de Catalunya. Aquesta comprensió m'ajuda a adaptar-me amb facilitat a diferents entorns laborals i a connectar amb clients i col·legues locals de manera significativa.

 • Col·laboració amb Institucions i Organitzacions Catalanes: He tingut l'oportunitat de treballar amb diverses entitats i empreses amb seu a Catalunya, aportant els meus coneixements lingüístics i culturals per desenvolupar estratègies de comunicació efectives en català. Aquesta experiència m'ha permès crear relacions sòlides i duradores en el context local.

Diferenciación:

En un mercado laboral competitivo, cualquier detalle que te distinga de otros candidatos puede ser decisivo. Un currículum en catalán puede ayudarte a destacar, mostrando tu habilidad para adaptarte y tu voluntad de integrarte en la comunidad local.

Ejemplo:


Diferenciació Lingüística:

El meu domini del català no només és una habilitat lingüística, sinó també una font de diferenciació que em distingeix com a professional. Aquesta diferenciació es manifesta en diversos aspectes:

 • Català Natiu i Profundament Connectat amb la Cultura: Com a parlant natiu de català, tinc una comprensió profunda de la cultura i les nuances lingüístiques de Catalunya. Aquesta connexió amb la cultura catalana em permet comunicar-me de manera autèntica i efectiva amb clients, col·legues i altres interlocutors locals, establint una relació més genuïna i significativa.

 • Capacitat per Navegar Hàbilment en un Entorn Bilingüe: La meva competència en català em permet operar amb confiança en un entorn bilingüe, on la interacció entre el català i el castellà és habitual. Aquesta habilitat és valuosa en empreses i organitzacions amb presència a Catalunya, ja que em permet comunicar-me amb fluïdesa en els dos idiomes i adaptar-me a diferents situacions i requisits lingüístics.

 • Promoció de la Identitat i el Patrimoni Català: Com a defensor de la llengua i la cultura catalanes, he participat activament en iniciatives de promoció i preservació del català. Aquest compromís amb la llengua catalana no només reflecteix la meva passió i identitat personal, sinó que també transmet una imatge positiva de responsabilitat social i compromís amb la comunitat.

Competencia lingüística:

Demostrar fluidez en catalán a través de tu currículum puede abrirte puertas en organizaciones que valoran la diversidad lingüística y buscan personal que pueda comunicarse efectivamente en ambos idiomas oficiales. Esto es crucial en áreas con un alto grado de bilingüismo.

curriculum vitae catala

Ejemplo


Competència Lingüística:

Com a professional amb una formació acadèmica sòlida i una extensa experiència laboral, he desenvolupat habilitats lingüístiques excepcionals que em permeten comunicar-me amb eficàcia en diversos contextos i amb una àmplia gamma d'interlocutors. La meva competència lingüística es reflecteix en els següents aspectes:

 • Català: Com a parlant natiu de català, domino la llengua amb fluïdesa tant en la comunicació escrita com oral. He participat en projectes de redacció de contingut en català per a diverses empreses i institucions, demostrant la meva capacitat per expressar-me de manera clara i precisa en aquest idioma.

Mejora de oportunidades laborales:

Algunas empresas pueden dar preferencia a candidatos que presenten sus documentos en catalán, particularmente en el sector público y en organizaciones no gubernamentales que trabajan frecuentemente con la comunidad local catalana.

Ejemplo:


Millora d'Oportunitats Laborals Gràcies al Català:

El meu domini del català no només és una habilitat lingüística, sinó també una eina poderosa que ha millorat significativament les meves oportunitats laborals. Aquesta millora es manifesta de diverses maneres:

 • Accés a un Mercat Laboral Més Ampli: El coneixement fluid del català m'ha obert les portes a una àmplia gamma d'oportunitats professionals a Catalunya. Moltes empreses i organitzacions de la regió consideren essencial que els candidats dominin el català per ocupar determinades posicions, i el meu nivell d'competència en aquest idioma m'ha permès accedir a aquests rols amb èxit.

 • Competitivitat en el Mercat Laboral: En un entorn laboral cada vegada més competitiu, el català em proporciona una avantatge distintiva sobre altres candidats que poden no tenir les mateixes habilitats lingüístiques. Aquesta competència m'ha ajudat a destacar en processos de selecció i a guanyar la preferència dels empleadors que valoritzen la capacitat de comunicar-se en català.

 • Reconeixement i Valoració de l'Experiència Local: El meu domini del català demostra el meu compromís amb la regió i la meva capacitat per integrar-me plenament en la comunitat local. Això és especialment rellevant en sectors com el màrqueting, les vendes i els serveis al client, on la comprensió de les dinàmiques culturals i lingüístiques locals és essencial per a l'èxit professional.

Compromiso personal y profesional:

Utilizar el catalán en tu currículum puede ser visto como una señal de tu compromiso para vivir y trabajar allí, lo cual puede ser muy valorado por los empleadores locales que buscan personas a largo plazo.

curriculum vitae catala

Ejemplo:


Compromís Personal i Professional amb la Llengua Catalana:

El meu compromís amb la llengua catalana va més enllà de la mera competència lingüística; és una expressió del meu vincle emocional i cultural amb Catalunya. Aquest compromís es reflecteix en diverses facetes:

 • Utilització Activa en l'Àmbit Professional: Com a defensor de la diversitat lingüística, em comprometo a utilitzar el català de manera consistent en el meu entorn professional. Això implica comunicar-me amb clients, col·legues i altres parts interessades en català sempre que sigui possible, fomentant així el respecte i la valoració de la nostra llengua.

 • Participació en Activitats de Promoció del Català: M'implico activament en iniciatives i esdeveniments destinats a promoure l'ús i la difusió del català. Això pot incloure la participació en jornades de sensibilització lingüística, la col·laboració amb entitats dedicades a la promoció de la llengua o la participació en grups de conversa en català.

 • Contribució a la Normalització Lingüística: Com a catalanoparlant compromès, treballo per contribuir a la normalització del català en tots els àmbits de la societat. Això implica defensar el dret a utilitzar el català en l'àmbit laboral, educatiu i social, i promoure la seva presència en llocs on potser no és tan habitual.

¿Cómo escoger una buena plantilla?


Aquí te dejamos algunos consejos para seleccionar un modelo más adecuado:

1. Claridad y sencillez

Elige un modelo que sea claro y fácil de leer. Evita diseños demasiado complicados o con elementos gráficos excesivos que puedan distraer de la información importante. Los reclutadores suelen preferir formatos que les permitan evaluar rápidamente la experiencia y las habilidades del candidato.

2. Adaptabilidad

Considera cómo se adaptará a tus necesidades específicas. Por ejemplo, si tienes mucha experiencia laboral, podrías necesitar una plantilla que destaque tu historial profesional más que tus habilidades o educación.

3. Compatibilidad con dispositivo ATS

Muchas empresas utilizan sistemas de seguimiento de candidatos (ATS, por sus siglas en inglés) para filtrar cv. Busca plantillas que sean compatibles con ATS, generalmente más sencillas y con un formato limpio.

4. Personalización

Asegúrate de que la plantilla te permita personalizar elementos como el color, tipo de letra y la distribución de los componentes. Esto te ayudará a adaptar el currículum a tu imagen personal y profesional, además de permitirte destacar la información más relevante.

5. Consistencia

Elige una plantilla que te permita mantener una consistencia visual en todo el documento. Esto incluye el uso uniforme de colores, tipos de letra, y tamaños de texto, lo cual facilita la lectura y la comprensión rápida del contenido.

Builder de currículums en catalán con tecnología IA


En la búsqueda de herramientas eficientes para la creación de cv, ejemplos-curriculum.com se destaca por ofrecer un innovador builder que integra tecnología de inteligencia artificial.

curriculum vitae catala

Características destacadas del builder de currículums:

Tecnología basada en IA:

El uso de inteligencia artificial permite que el builder genere recomendaciones personalizadas y adaptadas a cada usuario. Esto incluye sugerencias sobre la estructura del currículum, la elección de palabras clave relevantes para cada sector y consejos para mejorar aspectos de la presentación general del perfil profesional.

Disponibilidad en catalán y cualquier lengua de la unión europea:

Reconociendo la importancia del mercado laboral catalán, este modelo de servicio incluye opciones para crear currículums en catalán. Esto es especialmente valioso para los candidatos que desean demostrar su competencia lingüística y su compromiso con la cultura local.

Facilidad de uso:

Gracias a una interfaz web intuitiva y guías paso a paso, cualquier usuario puede navegar fácilmente por el proceso de creación de su currículum, independientemente de su nivel de habilidad técnica.

Plantillas adaptativas:

El builder ofrece una variedad de plantillas diseñadas para ser eficaces tanto en formatos visuales como en compatibilidad con los sistemas ATS. Estas plantillas son fáciles de personalizar y adaptar a las necesidades de interés específicas de cada usuario, garantizando que cada currículum sea único y a medida.

Edición y personalización en tiempo real:

Los usuarios pueden ver y modificar su currículum en tiempo real, lo que permite ajustes inmediatos en el diseño, la tipografía y el contenido. Esta capacidad de edición instantánea ayuda a perfeccionar el documento hasta alcanzar el resultado deseado.

curriculum vitae catala

Conclusión


Preparar un currículum vitae en catalán utilizando herramientas especializadas, como el builder de currículums, puede marcar una diferencia significativa en tu búsqueda de empleo.

Con funcionalidades que facilitan la personalización y adaptación a las necesidades específicas del usuario, y la posibilidad de trabajar en catalán, esta herramienta es un recurso invaluable para aquellos que buscan destacar en un entorno competitivo.

Crea tu currículum con las mejores plantillas

Preguntas Frecuentes

¿Es necesario tener un currículum en catalán si ya tengo uno en español?

Sí, puede ser muy beneficioso, especialmente si buscas un puesto de trabajo en tierras catalanas o en sectores donde el catalán es frecuentemente utilizado.

¿Qué debo tener en cuenta al traducir mi currículum al catalán?

Al traducir tu currículum al catalán, es importante asegurarse de que la traducción no solo sea literal, sino que también refleje las convenciones y formalidades del idioma.

¿Cómo puedo asegurarme de que mi currículum en catalán sea compatible con los sistemas ATS?

Para que tu currículum en catalán sea compatible con los sistemas de seguimiento de candidatos (ATS), debes prestar atención al formato y al diseño. Opta por una plantilla simple y clara, evita el uso excesivo de gráficos, tablas y otros elementos no textuales que los ATS podrían no interpretar correctamente.

This is some text inside of a div block.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Crea tu currículum en 15 minutos

Nuestra colección gratuita de plantillas de CV diseñadas por expertos te ayudará a destacar entre la multitud y acercarte un paso más al trabajo de tus sueños.

Crea tu currículum

Modelos de cartas para descargar

Modelo de carta de presentación
Diseño de cartas de presentación
Modelo de carta de presentación para estudiantes - universidad
Plantilla de carta de presentación de encargo